Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Miejskie Nr 6

Deklaracja dostępności

Przedszkole Miejskie nr 6 w Kole zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej https://pm6kolo.pl/ zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne:

brak szczegółowych opisów zamieszczanych  zdjęć.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia

Data przeglądu deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Barbara Cieślak, adres poczty elektronicznej kontakt@pm6kolo.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 517 535 248. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek dwupiętrowy, którego administratorem jest szkoła podstawowa nr 5 w Kole. Główne wejście do części przedszkola znajduje się od ulicy Kolejowej, drugie od strony boiska szkolnego.
 2. W odległości ok. 30 metrów od budynku szkoły/przedszkola znajsuje się parking  z wydzielonym miejscem dla osób niepełnosprawnych.
 3. Aby dostać się na teren  przedszkola należy skorzystać drzwi głównych do budynku szkoły, potem kierować sie korytarzem na prawo w kierunku wydzielnonej części na potrzeby przedszkola lub skorzystać w wejścia przez wewnętrzny parking szkoły, boisko i teren basenu.
 4. Aby wejść do budynku od ulicy Kolejowej należy pokonać 10 stopni lub skorzystać z pochylni  oraz drzwi wejściowych otwieranych ręcznie. Na wysokości ok.150 cm znajduje sie dzwonek.
 5. Aby wejść do budynku od strony boiska należy pokonać 8 schodów - brak pochylni dla osób niepelnosprawnych.
 6. W budynku  na parterze znajduje się hol i  przyległe do niego sale dydaktyczne oraz Wc dla osób niepełnosprawnych.
 7. Szatnie dla dzieci znajduja się w przyziemu - brak pochylni , do pokonania 11 stopni schodowych
 8. Aby dostać się na piętro do pomieszczeń biurowych należy pokonać 22 stopnie.
 9. Brak windy osobowej.
 10. Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online, informacji głosowych i pentli indukcyjnych.
 11.  Do przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. 

Zegar

Pogoda

Imieniny

Kalendarium

Lista wydarzeń w miesiącu Lipiec 2024 Brak wydarzeń w tym miesiącu.

PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA